فرز انگشتی بادی مستقیم 6 میلیمتر 23000 دور SP

فرز انگشتی بادی مستقیم 6 میلیمتر 23000 دور SP

کد محصول SP-1210
فرز انگشتی مستقیم 6 میلیمتر 23000 دور
46,600,000 ریال
فرز انگشتی مستقیم 6 میلیمتر 23000 دور بلند SP

فرز انگشتی مستقیم 6 میلیمتر 23000 دور بلند SP

کد محصول SP-1220
فرز انگشتی مستقیم 6 میلیمتر 23000 دور
49,200,000 ریال
فرز انگشتی بادی مستقیم 6 میلیمتر 28000 دور SP

فرز انگشتی بادی مستقیم 6 میلیمتر 28000 دور SP

کد محصول SP-1200
فرز انگشتی مستقیم 6میلیمتر 2800 دور
48,200,000 ریال
فرز انگشتی بادی مستقیم گلو بلند 25000 دور SUMAKE

فرز انگشتی بادی مستقیم گلو بلند 25000 دور SUMAKE

کد محصول ST-7733 LM
فرز انگشتی مستقیم گلو بلند 6 میلیمتر،25000 دور
25,500,000 ریال
فرز انگشتی بادی مستقیم 6 میلیمتر 14600 دور SUMAKE

فرز انگشتی بادی مستقیم 6 میلیمتر 14600 دور SUMAKE

کد محصول ST-7433 M
فرز انگشتی مستقیم کولت 6 میلیمتر،14600 دور
87,000,000 ریال
فرز انگشتی بادی مستقیم 6 میلیمتر 24000 دور SUMAKE

فرز انگشتی بادی مستقیم 6 میلیمتر 24000 دور SUMAKE

کد محصول ST-7432 M
فرز انگشتی مستقیم کولت 6 میلیمتر،24000 دور
58,400,000 ریال
فرز انگشتی سر کج کولت 6 میلیمتر،15000 دور SUMAKE

فرز انگشتی سر کج کولت 6 میلیمتر،15000 دور SUMAKE

کد محصول ST-7435 AM
فرز انگشتی سر کج کولت 6 میلیمتر،15000 دور
78,000,000 ریال