به جهت تکریم مشتریان ارزشمند خود، از طریق فرم زیر آمادگی دریافت انتقادات و شکایات احتمالی شما عزیزان در خصوص عملکرد و نحوه خریدتان را داریم تا بتوانیم نواقصمان را هر چه سریعتر رفع نمائیم.

ثبت شکایت